Personvernerklæring for GPO  

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.
Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styreleder, dersom ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til gpo@gpo.no

 • Medlemskap

  Fra våre medlemmer innhenter vi kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, samt personopplysninger som fødselsdato, kjønn, utdanning og erfaring. Disse opplysningene er grunnlag for å kunne godkjenne medlemskapet og gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i GPO samtykker man derfor til at vi bruker kontaktinformasjonen til eksempelvis utsendelse av evt. tidsskrifter, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap slettes kontaktinformasjon og øvrige personopplysninger.
 • E-post

  Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.
 • Påmelding til workshops og andre arrangementer

  Via vår webløsning eller email er det mulig å melde seg på workshops og ulike arrangementer. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.

Innledning om etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for GPO er utarbeidet for å ivareta kvaliteten på det utviklingsarbeid som gjøres ute i organisasjoner og bedrifter av GPO´s medlemmer.

Retningslinjer er til for å bevisstgjøre GPO styre og GPOs medlemmer i etiske spørsmål, og de er ment å være en støtte til å velge best mulig adferd hos kunder, kollegaer, og samarbeidspartnere.

I tillegg ønsker vi gjennom dette å bidra til valg av god etisk oppdragsløsning hos kunder. Med dette mener vi etiske forsvarlige valg, ift. valg av oppdrag, roller og samarbeidspartnere.

Intensjonen er også å sikre at kundene ikke blir utsatt for uhensiktsmessig eller skadelig intervensjon, og samtidig skape og opprettholde tillit til gestalt teori og metode i organisasjonsarbeid.
Våre etiske retningslinjer er bindende for alle medlemmer av GPO.

Det er etablert en fremgangsmåte for å behandle klager på våre medlemmers praksis. Retningslinjene vil være grunnlaget for vurdering av klagen. I behandlingen av klagen vil det tas hensyn til de etiske dilemmaer som er tilstede, og de prioriteringer og valg medlemmet har gjort under den etiske beslutningsprosessen. Innledningsvis vil vi berøre punktene integritet, grunnsyn og hvem vi tenker at våre medlemmer er.

 • Integritet

  GPO skaper medlemsverdi gjennom samarbeid med relevante og internasjonale miljøer. Slikt samarbeid skal kjennetegnes med høy integritet i alle relasjoner og oppleves som foretningsmessig nøytrale. Dette konkretiseres ved at GPO skal kunne veilede medlemmer om faglige forhold og GPO skal ikke la kommersielle hensyn påvirke de råd som gis.
 • Grunnsyn

  GPO har et positivt, helhetlig og eksistensialistisk grunnsyn ift. alle mennesker (les også: organisasjoner). Alle mennesker kan vokse, endre seg og/eller hente ut mer av sitt eget potensial. Alle gjør det beste de kan ut fra gitte omgivelser, betingelser og rammer. Alle medlemmer i GPO bruker gestalttilnærmingen i sitt arbeid. En grunnleggende idé innen gestalt er at hvert menneske innenfor de muligheter de har, selv er ansvarlig for sine valg og handlinger. Gjennom tydelighet av ansvar og roller, vil bedre samhandling, endring og utvikling skje

  Når gestalt brukes som tilnærming i organisasjoner er metoden erfaringsbasert, prosessorientert og eksperimentell. Fokus rettes mot på hva som skjer her og nå, rent fenomenologisk. Gestalt som metode brukes ikke for å presse fram forandringer. Det jobbes med å øke oppmerksomhet på hva som skjer og det fokuserer på å akseptere det som er, og gjennom det kan det vokse fram en forankret endring. Først da skjer reell og langvarig endring jfr teorien om ”The paradox of change”. Les mer om Gestalt under ”Gestalt som metode”.
 • Hvem er våre medlemmer?

  Våre medlemmer vil kunne jobbe som intern konsulent i en organisasjon, være ansatt i bedrifter eller organisasjoner, jobbe som selvstendig næringsdrivende som konsulent (coach, terapeut, leder- og organisasjonsutvikling, prosessleder), være fast ansatt som ekstern konsulent eller jobber som leder av en avdeling eller organisasjon. Uansett hvilken rolle våre medlemmer har, vil de bruke gestalt som metode i sin stilling, og det er viktig å ha etiske prinsipper som veiledning i sitt arbeid.

  I de etiske retningslinjene vil vi av og til omtale medlemmet som konsulent for å ha et felles begrep for å gjøre det enkelt, men det omfatter likevel alle de mulige stillinger våre medlemmer kan inneha.


Etiske prinsipper og retningslinjer

 • Konsulentens rolle

  Konsulenten skal fremme menneskelig vekst hos sine kunder, gjennom å løse sine oppdrag ved å velge anerkjente og relevante metoder for oppdraget, samt å velge løsninger i tråd med etiske prinsipper.

  Konsulenten skal løse oppdrag til kundens beste, ift. løsning og resultat.Konsulenten kan jobbe med hele systemer, delsystemer eller samhandling mellom systemer.

  Samhandling mellom organisasjoner, med en hel eller deler av en organisasjonen, med grupper i organisasjonen og/eller med enkeltindivider.
 • Lover og regler

  Medlemmer av GPO plikter å til enhver tid å innrette sin virksomhet ihht til gjeldende Lover og forskrifter, samt foretningsetiske regler.

  Vi fremhever spesielt loven ift til å oppbevare opplysninger om enkeltpersoner, navneregister mv.

  Lov om Personopplysninger med tilhørende forskrifter: LOV-2000-04-14-31.

  Våre medlemmer henstilles også til å drive markedsføring som ikke er villedende, men er i tråd med. Lov om Markedsføring.

  Gjeldende lovverk finnes på Lovdata sine sider.
 • Konsulentens kompetanse

  Konsulenten plikter å kun påta seg oppdrag som han/hun har kompetanse til å løse. Dersom ikke han eller hun har tilstrekkelig kompetanse bør oppdraget overføres til andre, eller evt. ta inn samarbeidspartnere med rett kompetanse. Det bør i slike tilfeller inngås ny kontrakt med kunden.

  I noen tilfeller kan konsulent likevel fullføre oppdraget, men da ved at konsulenten søker ekstra veileding for å løse oppdraget til kundens tilfredsstillelse.Konsulenten plikter å sørge for å vedlikeholde og utvide sin personlig og profesjonelle kompetanse.

  Dette skal gjøres gjennom å jevnlig søke faglig oppdatering og veiledning (se eget punkt). Gjennom dette sørger han/hun for at sin praksis er i tråd med, til enhver tid gjeldene, god og faglig standard.

  Konsulenten må også være fysisk og psykisk skikket til å utøve sin virksomhet.
 • Veiledning

  Alle medlemmer av GPO plikter å gå regelmessig til veiledning hos godkjent veileder med gestalt bakgrunn. Se egen liste over GPO´s godkjente veiledere som GPO.

  GPO kan godkjenne veiledere som ikke er på denne listen, dog må de uansett ha godkjent veilederutdanning.

  Hvert år skal medlemmet sende inn oversikt over gjennomført veiledning til GPO. På bakgrunn av denne dokumentasjonen utsteder GPO medlemsbevis til sine medlemmer.
 • Taushetsplikt

  Våre medlemmer plikter å ikke avsløre taushetsbelagt informasjon som de får kjennskap til gjennom sitt arbeid hos sine kunder.

  Våre medlemmer er tro mot de avtaler som gjøres ift. til oppdragsgiver, når det gjelder hvilken informasjon som kan deles.

  Utover de forhold som ikke er regulert av kontrakter, lover og regler, utøves en praksis av diskresjon.

  De samme krav pålegges samarbeidspartnere til konsulenten.Når konsulenten opptrer som gruppeleder, har konsulenten ansvar for å sørge for at alle medlemmer i gruppen følger kjøreregler om diskresjon.

  Unntak kan være ved kompetanseoverføring, opplæring av andre mv., da må eksempler anonymiseres hvis ikke annet tydelig er avtalt med kunde.

  Bare kunden selv kan gi samtykke om at informasjon undergitt taushet kan brukes.Vi anbefaler at konsulenten avklarer med kunden ift til bruk til referanse og på sin kundeliste.
 • Kontrakt

  Det anbefales å lage en klar kontrakt eller mandat for oppdraget som skal utføres av konsulent.

  Hvis konsulenten jobber på eksterne oppdrag, bør oppdragets størrelse, pris, antall konsulenter, avbestilling m.m. være regulert i en kontrakt.
 • Type oppdrag og blanding av roller

  Når oppdrag eller prosjekter defineres er det viktig å vurdere om det er grunner til at man ikke skal ta oppdraget som konsulent.

  For eksempel gjennom at oppdraget er uklart, har skult agenda, nærhet til oppdragsgiver eller uklare roller/blanding av roller.

  Et eksempel hvis man er en leder bør man vurdere meget nøye før han/hun tar prosessoppdrag som gjør han til konsulent ovenfor egne ansatte.

  Før man går inn på et slikt oppdrag eller lignende, bør alle aspekt være drøftet med alle parter i åpenhet på forhånd, samt å ha tatt dette opp i veiledning på forhånd.

  Alle saker man er i tvil om bør jevnlig tas opp i veiledning. (før, under og etter.)
 • Relasjon til kunden

  Konsulenten erkjenner sitt ansvar for relasjonen til kunden også etter at det profesjonelle oppdraget formelt er avsluttet.
 • Personlig ansvar

  Konsulenten har et personlig ansvar for hva han/henne sier og gjør under oppdrag.
 • Kollegiale forpliktelser

  Kollegialt samarbeid baseres på gjensidig respekt og tillit. Hvis et medlem finner at et annet medlem handler i strid med GPO´s etiske prinsipper for sine medlemmer, skal han/hun gjøre det andre medlemmet oppmerksom på dette.

  Dersom dialogen ikke fører fram, fremmes saken i form av en klage som legges fram for GPO´s styre.

  I tvist kan partene kontakte GPO´s faglige etiske råd og der drøfte sakens alvor.Tvister mellom et medlem i GPO søkes løst i minnelighet.

  Lar dette seg ikke gjøre, fremmes saken for GPO´s styre, som evt. oversender saken til faglig etisk råd. Jfr. GPO sine vedteker § 4,6.